Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů je upraveno právními předpisy ČR, jakožto i přímo použitelným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tato aplikovatelná právní úprava nám jako správci vašich osobních údajů ukládá řadu povinností a vám uděluje řadu oprávnění.

Ve smyslu ust. čl. 13 odst. 1, 2 a čl. 14 odst. 1, 2 jsme povinni poskytnout vám předem definované informace týkající se zpracování vašich osobních údajů v našem zařízení. Pro zajištění plné dostupnosti těchto informací tyto informace zveřejňujeme i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na našich www stránkách.

Při zpracování vašich osobních údajů bude naše společnost vždy postupovat v souladu s platnou právní úpravou a etickými standardy. V této souvislosti uvádíme, že naše společnost je držitelem certifikátu na systém řízení bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001.

Tímto vám sdělujeme následující informace:

Správcem vašich osobních údajů je společnost Dragon Internet a. s., IČO: 272 37 800, se sídlem: Kosmonosy, Pod Loretou 883, PSČ 29306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 9923 (dále jen „DI“), zastoupená Tomášem Dragonem, předsedou představenstva společnosti.

Účel zpracování, pro který jsou vaše osobní údaje určeny, je výlučně poskytování služeb elektronických komunikací a s tím související činnosti; právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je platná právní úprava, zejm. zákon o elektronických komunikacích v platném znění a váš projev vůle, který spočívá v rozhodnutí, že chcete být s naší společností ve smluvním či faktickém právním vztahu.

Dotčenými osobními údaji jsou: DI zpracovává osobní údaje obecně označované jako údaje identifikační. Výčet údajů, který je dále uveden, je maximální, tedy neznamená, že o každém klientovi společnost DI zpracovává údaje v takovém rozsahu. Jde pouze o splnění informační povinnosti, s tím, že rozsah údajů je vždy ke konkrétnímu klientovi individualizován, s výjimkou údajů, které společnosti DI zákon ukládá zpracovávat.

Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, věk, oslovení (pohlaví), čísla předložených dokladů, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat za právnickou osobu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní telefonní číslo, fakturační údaje (např. druh, způsob a objem využívaných služeb), údaje o koncovém zařízení, e-mailové spojení, bankovní spojení.

Provozními údaji, které může DI v souvislosti s poskytováním služeb vaší osobě zpracovávat, jsou: Provozní údaj definuje zákon o elektronických komunikacích jako jakýkoli údaj zpracovávaný pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Provozním údajem je vše, co je potřeba pro to, aby mohl klient telefonovat, posílat textové zprávy SMS či zprávy MMS, využívat datové a další služby poskytované společností DI. Jedná se tedy například o volající číslo, volané číslo, začátek a konec spojení, datum a délka trvání uskutečněného spojení, konfigurační údaje, druh poskytnuté služby, adresa datového spojení (např. URL), IP adresa, a to včetně provozně lokalizačních údajů, což je nezbytná informace o tom, z kterého místa v síti a do jakého místa v síti byl přenos zprávy uskutečněn, přičemž se jedná o údaje generované pouze pro přenos zpráv.

Lokalizačními údaji, které může DI v souvislosti s poskytováním služeb vaší osobě zpracovávat, jsou: Lokalizační údaj definuje zákon o elektronických komunikacích jako jakýkoli údaj zpracovávaný v síti elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, který určuje zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Lokalizačním údajem je tedy údaj o poloze koncového zařízení klienta, tj. např. údaj o síti či vysílači, k němuž je klient připojen.

Cookies: Můžeme používat tzv. cookies (malé textové soubory ve vašem prohlížeči) a podobné techniky, které nám umožní zjistit, jak jsou naše webové stránky navštěvovány a jak jsou užívány naše webové služby a produkty. Soubory cookie jsou malé soubory, které internetové stránky ukládají na váš pevný disk nebo do paměti prohlížeče. Pomocí nich můžeme zjistit, kolikrát jste stránku navštívili, kolik stránku navštívilo lidí, můžeme zjistit a analyzovat, jak návštěvníci stránky využívají (včetně efektivity reklamy), ukládat vámi zadané informace, například vaše preference, a ukládat technické údaje užitečné pro vaše použití našich stránek. Soubory cookie pro relaci (cookie, které jsou vymazány po skončení relace prohlížeče) můžeme používat pro uložení vašeho uživatelského jména a prvků uživatelského profilu, usnadnění pohybu po stránkách (hlavně při vyhledávání informací a objednávání) a dalších informací užitečných pro správu relace. Soubory cookie můžete povolit nebo zakázat. Většina internetových prohlížečů je automaticky povoluje, ale můžete ve svém prohlížeči ručně změnit nastavení a soubory cookie zakázat, nebo vyžadovat upozornění při uložení souboru cookie do počítače. Pokud se rozhodnete soubory cookie zakázat, možná nebudete moci využívat všechny funkce stránek společnosti Dragon Internet a.s. nebo jiných internetových stránek. Na našich stránkách mohou být také elektronické obrázky nazývané web beacons (webové majáky) – nebo také single-pixel gif – které umožňují zjistit, kolik uživatelů stránky navštívilo. Webové majáky můžeme vložit do reklamních nebo informačních e-mailových zpráv, abychom zjistili, zda jste zprávu otevřeli a reagovali na ni. Zdůrazňujeme, že ochranu podle platných právních předpisů požívají pouze osobní údaje fyzických osob. Veškeré osobní údaje týkající se vaší osoby zpracovává společnost DI na základě projevu vůle spočívajícího v tom, že máte zájem o poskytování služeb poskytovaných naší společností, případě na základě zákonného zmocnění. Vaše osobní údaje jsou tedy vždy zpracovávány v souladu se platnými právními předpisy. 

Dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů k dalším účelům: Pokud společnost DI udělíte výslovný souhlas pro zpracování vašich osobních údajů pro jiné účely než pro poskytování služeb elektronických komunikací, např. v souvislosti s marketingovými a obchodními sděleními, průzkumy apod., bude váš souhlas získán ve zvláštním dokumentu a bude se jednat o zvláštní zpracovávání vašich osobních údajů na základě vašeho dobrovolného získaného souhlasu.

Oprávněný zájem správce ke zpracování osobních údajů k dalším účelům: Jste-li zákazníkem společnosti DI, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti DI, tj. zejména za účelem nabízení dalších služeb a zboží z nabídky společnosti DI, a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení, údaje o nákupních zvyklostech. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 4 roky od jejího ukončení. Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení, nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na zakaznici@dragon.cz nebo na e-mail poverenec@dragon.cz.

Třetí strany jako případní příjemci či zpracovatelé vašich osobních údajů jsou: Vaše osobní údaje a/nebo údaje o vašem účtu můžeme sdělovat třetím stranám pouze za podmínek stanovených právními předpisy České republiky. 

DI samozřejmě nepředá vaše osobní údaje třetím stranám, pokud: 

 • nám k tomu nedáte svůj výslovný předcházející souhlas
 • pokud to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte, (tudíž výlučně za podmínky, že bez předání vašich osobních údajů není možné splnit smluvní povinnost DI)
 • pokud tak nevyžaduje právní předpis nebo
 • pokud k tomu společnost DI neopravňuje právní předpis

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze následujícím subjektům:

 • společnosti, které zajišťují poskytování služeb elektronických komunikací (propojení, roaming)
 • zpracovatelům, tj. subjektům, které na základě smlouvy uzavřené s DI nebo na základě zvláštního zákona budou zpracovávat vaše osobní údaje (např. vymáhací agentury, advokátní kanceláře) v souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících ze smluvních nebo faktických vztahů mezi vámi a DI, tedy subjektům, které jsou smluvně či zákonem zavázány k mlčenlivosti a dodržování principů zpracování a ochrany vašich osobních údajů
 • subjektům, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají formálně správným a standardizovaným způsobem

Příjemcem se rozumí každá osoba, které jsou vaše osobní údaje zpřístupněny, a to buď na základě zákona nebo smlouvy o zpracování osobních údajů (zpracovatelé). Pokud jsou vaše osobní údaje předávány zpracovatelům, jsou tyto osoby povinny dodržovat nejen platné právní předpisy, ale i tzv. Minimální bezpečnostní požadavky. Minimální bezpečnostní požadavky jsou technicko–organizační bezpečnostní opatření, která zabezpečují bezpečnost zpracování vašich osobních údajů nejen v našich systémech, ale i v případě, že jsou vaše data předávána třetím osobám, zpracovatelům.

Vaše osobní údaje budou naší společností zpracovávány a uloženy po dobu poskytování služeb vaší osobě, jakožto poté po dobu, po kterou je naše společnost dle platných právních předpisů povinna provádět jejich evidenci (zejm. v souvislosti s tzv. Data retention, která trvá po dobu šesti měsíců, nebo v souvislosti s případným sporným řízením vedeným s vaší osobou, případně v souvislosti s řešením vámi podaných reklamací na kvalitu služby nebo vyúčtování). Dříve, než uplynou zákonné lhůty, nelze vaše osobní údaje z evidence naší společnosti odstranit.

Po celou dobu zpracování vašich osobních údajů máte zákonné právo přístupu ke svým osobním údajům, které budou naší společností zpracovávány. 

Po celou dobu zpracování vašich osobních údajů máte zákonné právo na opravu svých osobních údajů, zjistíte-li, že je v jejich evidenci chyba.

Po celou dobu zpracování vašich osobních údajů máte zákonné právo v případě pochybností o zákonnosti či správnosti zpracování vašich osobních údajů naší společností, podat stížnost u dozorového úřadu, což je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR se sídlem v Praze.

Po celou dobu zpracování vašich osobních údajů máte zákonné právo na přenositelnost svých osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytli společnost DI, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Jelikož je zpracovávání vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací naší zákonnou povinností, nemáte po dobu poskytování těchto služeb vaší osobě, jakožto poté po dobu trvání zákonné povinnosti jejich dalšího ukládání právo žádat výmaz vašich osobních údajů, ani právo na omezení zpracování pod zákonný rozsah. 

Pokud se budete domnívat, že společnost DI nebo třetí subjekt, s kterým společnost DI uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů (zpracovatel), provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 • požádat DI nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby DI nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Bude-li taková vaše žádost shledána oprávněnou, správce (DI) nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud by vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Zpracování vašich osobních údajů naší společností je založeno na základě zákona v případě, kdy hodláte u naší společnost konzumovat služby elektronických komunikací a související plnění. V případě, že odmítnete své osobní údaje sdělit nebo vědomě sdělíte nesprávné osobní údaje, nemohou vám být relevantní služby poskytnuty buď vůbec nebo jen v omezeném rozsahu, nebo hrozí jejich nesprávné poskytnutí.

Vaše osobní údaje nebudou nijak profilovány ani automaticky zpracovávány ve smyslu ust. čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Vašimi osobními údaji nebude v rámci naší společnosti nakládáno jinak, než výlučně v souvislosti s poskytováním služeb vaší osobě, a to v rámci příslušných zákonných, případně podzákonných norem; jiné zpracování vašich osobních údajů je možné, jak bylo shora uvedeno, výlučně na základě vašeho výslovného informovaného souhlasu.

Kontaktní údaje pro účely získání dalších informací, podání stížností či uplatnění dalších práv: Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:

 • e-mailovou zprávou na: poverenec@dragon.cz 
 • písemnou formou, podanou pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu:
  Pověřenec pro ochranu OÚ, Dragon Internet a. s., Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy

Ve své korespondenci uvádějte prosím své jméno a adresu společně s číslem vašeho telefonního čísla, případně číslo vaší smlouvy pro jednoznačnou identifikaci.

Odvolání dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů k dalším účelům: V případě tzv. dobrovolného zpracování jste oprávněni poskytnuté souhlasy kdykoli odvolat. Možnost odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete elektronicky na e-mail poverenec@dragon.cz, nebo písemnou žádosti, kterou zašlete naší společnosti na adresu Dragon Internet a. s., Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, nebo odhlášením se v patičce e-mailu doručené obchodní komunikace.

Aktualizace osobních údajů: Jelikož zpracováváme vaše osobní údaje, může nastat situace, kdy dojde k jejich změně.  V takovém případě nám prosím změnu bez zbytečného odkladu oznamte.

Chceme vás upozornit, že neoznámíte-li nám změnu, např. v doručovací adrese, může dojít k situaci, že pro vás neoznámení změny může mít i právní následky (např. nedoručení upomínky atp.).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Od 25. 5. 2018 je k dispozici tento kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení: Dragon Internet a. s., pověřenec pro ochranu osobních údajů, Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy nebo e-mail poverenec@dragon.cz.