Používání interního kamerového systému

Účel zpracování:

Dragon Internet a. s. má vypracovanou Bezpečnostní směrnici kamerového systému, jejímž účelem je stanovení technických a právních zásad pro správný (v souladu s předpisy) provoz kamerového systému instalovaného v objektu sídla společnosti Dragon Internet a. s., Pod Loretou 883, Kosmonosy, PSČ 293 06.
Kamerový systém monitoruje 24 hodin denně přístupové, vstupní a vjezdové komunikace areálu, parkoviště zaměstnanců společnosti, vnější plášť budovy s přízemními okny, prodejnu, sklad a expediční sklad..

Soubor těchto kamer slouží k možnosti online dohledu bezpečnostní agentury nad kritickými místy vnějšího pláště budovy a dále k ochraně majetku provozovatele - instalovaného zařízení a vybavení, k preventivní ochraně vnějšího pláště budovy před vandalismem, k ochraně duševního vlastnictví společnosti, jejího know-how a k ochraně majetku společnosti, zaměstnanců a návštěv. Dále je účelem zřízení kamerového systému snaha o objasnění příčin a průběhu mimořádných situací (např. úraz, požár, apod.). Rovněž se předpokládá, že kamerový systém zapůsobí preventivním způsobem na potenciální pachatele přestupků nebo trestných činů, kteří kvůli kamerovému systému od svým úmyslů upustí.

Vzhledem k tomu, že hrozba zcizení či poškození majetku, vzniku mimořádné situace apod. hrozí jak během pracovní doby tak mimo ni, je zvolen 24 hodinový režim záznamu obrazu z kamer na záznamové médium.

Uchovávání záznamů:

Záznamy z kamer venkovních prostorů se uchovávají 7 dní, poté se automaticky mažou.
Záznamy z kamer vnitřních prostorů se uchovávají 7 dní, poté se automaticky mažou.

Přístup k záznamům:

K záznamům má přístup pouze statutární zástupce společnosti a správce kamerového systému. Tyto osoby byly seznámeny s platnou legislativou a řídí se jí. Pouze tyto osoby jsou oprávněny prohlížet v případě potřeby (viz. účel zpracování) archivovaný záznam, popř. na vyžádání oprávněných institucí poskytovat těmto subjektům kopie vybraných částí záznamu.

Správce kamerového systému:

Určeným správcem kamerového systému je Štěpán Škorpil, skorpil@dragon.cz