Obchodní podmínky

Poskytovatel

Dragon Internet a.s., Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy
Tel.: 326 706 156, E­mail: internet@dragon.cz, www.dragon.cz
IČ: 27237800, DIČ: CZ27237800, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9923 (dále jen “Poskytovatel”)

Definice pojmů

 1. Zákazník je fyzická nebo právnická osoba oprávněná k užívání Služby a to na základě platné Smlouvy.
 2. Zájemce je fyzická nebo právnická osoba, která vyjádřila zájem užívat Službu.
 3. Smlouva je smlouva o poskytování Služeb elektronických komunikací, případněSmlouva o poskytování dalších služeb, je­li tak smluvními stranami sjednáno.
 4. Služba je služba elektronických komunikací, případnějiných Služeb, je­li tak smluvními stranami sjednáno, poskytovaná na základěSmlouvy.
 5. Cena je cena za poskytnutou Službu vyúčtovaná ve výši platné v době poskytnutí Služby.
 6. Vyúčtování je daňový doklad splňující náležitosti stanovené zákonem, které slouží k vyúčtování Ceny za Službu či jiné
  služby poskytnuté Poskytovatelem Zákazníkovi.
 7. Porucha Služby je stav, kdy není Službu možno částečněnebo vůbec užívat pro závadu technického nebo provozního
  charakteru na straněPoskytovatele.
 8. Reklamace je právní úkon, kterým se Zákazník domáhá svých práv založených Poruchou služby či vadným
  Vyúčtováním.

Specifikace služby

 1. SLA (dle zvyklostí na trhu elektronických komunikací „S ervice Level Agreement“ ) znamená ve smyslu těchto Podmínek „D ohoda o sjednané úrovni poskytovaných služeb“ .
 2. Dle SLA se Poskytovatel zaváže, že jím poskytované Služby budou Zákazníkovi poskytovány vždy nejméněs dostupností, kterou mezi sebou Zákazník a Poskytovatel dohodnou (dále jen „D ostupnost“ ), a v případě, že nebude sjednaná dostupnost dodržena, Poskytovatel poskytne Zákazníkovi sjednanou peněžní slevu z Ceny za poskytnuté Služby.
 3. Smluvní strany se dohodly, že SLA bude v rámci té které Smlouvy sjednáno jako příplatek ke Službě, či jako další tarif Služby, ke které se konkrétní SLA vztahuje.

Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel je na základěosvědčení č. 712 o předložení oznámení dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změněněkterých souvisejících zákonů(zákon o elektronických komunikacích) oprávněn k poskytování služeb elektronických komunikací a k zajišťování veřejných komunikačních sítí.
 2. Tyto Podmínky blíže upravují a rozvádějí vzájemná práva a povinnosti smluvních stran založené na základěSLA ve spojení s jižuzavřenou Smlouvou o poskytování služeb elektronických komunikací..
 3. Podmínky jsou zveřejněné na webových stránkách Poskytovatele, na adrese www.dragon.cz. V případěrozporu s podmínkami uveřejněnými jinými způsoby (inzerce, letáky) je vždy rozhodující znění publikované na výše uvedených webových stránkách.
 4. V případech neupravených těmito Podmínkami se adekvátněpoužijí ustanovení Obchodních podmínek.

Podmínky služby

 1. Písemná podoba SLA je součástí smluvní dokumentace specifikace Služby.
 2. Platí, že závazná úroveňDostupnosti Služeb bude vždy sjednána ve Smlouvě.
 3. Dostupnost Služby bude posuzována vždy v příslušném kalendářním měsíci (zúčtovacím období dle Obchodních podmínek DI).
 4. Dostupnost služby [DS] se udává v procentech [%] a vyjadřuje pravidelnost poskytování Služby v průběhu kalendářního měsíce, kdy hodnou 100% se rozumí nepřetržité poskytování Služby v rozsahu 24 hodin po všechny dny v dotčeném kalendářním měsíci. Dostupnost je počítána dle následujícího vzorce:
  (1 − délka PORUCHY [hod] ) * 100počet dnů v daném měsíci*24 [hod]
 5. Platí, že:
  1. za Poruchu pro účely SLA se nepovažují závady technického nebo provozního charakteru na straněZákazníka, jakožto i veškeré další jevy, které nespočívají výlučněv závadětechnického nebo provozního charakteru na straněPoskytovatele, tj. události, které je možné zařadit pod pojem „vyší moc“, tj. zejména přírodní katastrofy, revoluce, nepokoje, konflikty.
  2. za Poruchu pro účely SLA se rovněžnepovažuje výpadek Služby způsobený nedostupností Služby způsobenou výpadkem napájení, které nezajišťuje Poskytovatel a rovněžporuchy na technologických celcích sloužících k poskytování Služby, které nezajišťuje Poskytovatel (typicky zařízení ve vlastnictví Zákazníka či třetích osob).
  3. za Poruchu pro účely SLA se nepovažuje omezení či přerušení poskytování Služeb po dobu plánovaných technologických odstávek provozu na straněPoskytovatele, pokud tyto byly oznámeny Zákazníkovi 72 hodin předem formou e­mailu. Za Poruchu pro účely SLA se rovněžnepovažuje oprávněné omezení nebo přerušení poskytování Služby ze strany Poskytovatele.
 1. Platí, že časová délka Poruchy se počítá od okamžiku, kdy Zákazník poruchu řádněnahlásí na kontaktním bodu Poskytovatele, do okamžiku, kdy bude Zákazníkovi obnovena plná dostupnost Služby dle technické specifikace Služby ve Smlouvě, přičemžza čas obnovení dostupnosti Služby se považuje čas zaznamenaný v protokolu o odstranění Poruchy zpracovaném technickým oddělením Poskytovatele. Do délky Poruchy se nezapočítává doba potřebná pro získání spolupráce Zákazníka, bude­li tato potřebná, tj. zejména doba potřebná pro získání přístupu do místa poskytování Služby Zákazníkovi.
 2. Platí, že při nahlášení poruchy musí Zákazník uvést:
  1. číslo Smlouvy,
  2. specifikaci Služby dle typologie Poskytovatele,
  3. identifikaci kontaktní osoby na straněZákazníka (vč. aktuálního tel. kontaktu na tuto osobu),
  4. popis Poruchy.
 1. Platí, že jeden každý Zákazník, který má s Poskytovatelem sjednánu SLA, obdrží od Poskytovatele kontaktní údaje, na kterých budou Poskytovatelem přijímána hlášení Poruch.
 2. Platí, že dostupnost služby [DS] v jednom každém uplynulém kalendářním měsíci bude Poskytovatelem hodnocena a počítána vždy bezprostředněpo skončení předmětného zúčtovacího období (kalendářního měsíce), přičemždo výpočtu dostupnosti Služby se zahrnují pouze Zákazníkem řádněnahlášené Poruchy Služby splňující kritéria dle tohotočlánku Podmínek. Platí, že Poskytovatel je oprávněn zahrnout do výpočtu dostupnosti Služby i Poruchy Služby, které Zákazník samostatněnenahlásil.

Peněžní slevy

 1. Platí, že pokud úroveňdostupnosti Služby nedosáhne v průběhu kalendářního měsíce závazné úrovnědostupnosti Služby, Poskytovatel poskytne Zákazníkovi slevu z Ceny za poskytnutou Službu elektronických komunikací v daném měsíci ve výši, která bude mezi Poskytovatelem a Zákazníkem sjednána ve Smlouvě(dále jen „P eněžní sleva“ ).
 2. Platí, že jednotlivé výše Peněžních slev jsou vždy Poskytovatelem stanoveny závazněpro jednu každou úroveňSLA nabízenou Poskytovatelem.

Příplatek za SLA

 1. Za plnění SLA náleží Poskytovateli příplatek k Ceněza Službu ve výši sjednané mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ve Smlouvě.

Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo k úpravám těchto Podmínek a měnit je v plném rozsahu či z části.
 2. Aktuálněplatné znění Podmínek bude vždy uveřejněno na webových stránkách Poskytovatele. V případějejich změn bude Zákazníkovi odesláno oznámení na jeho primární e­mailovou adresu nejméně1 měsíc před nabytím účinnosti podstatné změny těchto Podmínek, která pro Zákazníka znamená zhoršení smluvních podmínek. Zákazník je oprávněn SLA písemněvypovědět, pokud s plánovanou změnou těchto Podmínek nesouhlasí, a to ke dni účinnosti zamýšlené změny těchto Podmínek.
 3. Tyto Podmínky nabývají platnosti 1. 3. 2012.