Pravidla pro soutěže vyhlašované na Facebooku společnosti Dragon Internet (dále jen „Soutěž“)

Pravidla pro soutěže vyhlašované na Facebooku společnosti Dragon Internet (dále jen „Soutěž“) 

 

Úvodní ustanovení 

Vyhlašovatelem soutěže je společnost Dragon Internet a.s., se sídlem Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, IČ: 27237800, DIČ: CZ27237800, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9923, v Praze dne 20. 4. 2005.

Předmětem těchto pravidel Soutěže je úprava právního vztahu mezi účastníky (dále jen „Účastník") a vyhlašovatelem, resp. provozovatelem soutěže (dále jen „Vyhlašovatel").  Zapojením do soutěže projevuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. 

Soutěž o 6 lístků na divadelní představení do Městského divadla MB. Představení Dracula 18. 6. 2024. 

Začátek soutěže je 11. 6. 2024  

  1. Účast v soutěži: Soutěže se účastní uživatel Facebooku, který je zákazníkem společnosti Dragon Internet a který pod soutěžní příspěvek zveřejněný na facebookovém profilu Dragon Internet vloží do komentáře odpověď na otázku, jaký internet a s jakou rychlostí má.  
  2. Vyhodnocení soutěže: Konec soutěže je 13. 6. 2024 ve 12.00. Po skončení soutěže vylosuje určený marketingový pracovník vyhlašovatele z účastníků soutěže výherce, který splňuje podmínku, že je zákazníkem Dragon Internet, a vyhlásí je na facebookovém profilu Dragon Internet. 
  3. Práva a povinnosti Účastníka: Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Soutěži. Účastníci před vstupem do Soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami Facebooku. 

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti, nebo osoba jemu blízká, výhra nebude předána. 

  1. Práva a povinnosti Vyhlašovatele: Vyhlašovatel má právo vyloučit ze soutěže Účastníka soutěže, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany Účastníka soutěže či jakékoliv jiné osoby jednající ve prospěch Účastníka soutěže. Každý Účastník soutěže může publikovat pouze jednu odpověď. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na Facebookovém profilu Vyhlašovatele. Odměnu nelze vyplatit v hotovosti ani ji vyměnit za jiné obdobné služby nebo zboží. Účast v Soutěži ani odměnu není možné vymáhat právní cestou. 
  2. Ceny v soutěži: Účastník soutěže, který je vylosován dle pravidel konkrétní soutěže, se stává výhercem. Výherce získá výhru či odměnu, která je v Soutěži uvedená. Výherce bude pod facebookovým příspěvkem vyzván, aby Vyhlašovateli prostřednictvím facebookové zprávy sdělil e-mailovou adresu pro zaslání dalších informací ohledně vyzvednutí výhry. Výhru si výherce vyzvedne na svoje náklady v sídle společnosti Dragon Internet, každý pracovní den od 8.00 do 18.00. Jestliže výherce nebude do 17. 6. 2024 do 12.00 reagovat, nebo si ji osobně nevyzvedne v sídle společnosti, výhra propadá bez nároku na její náhradu. Vyhlašovatel má právo vylosovat nebo vybrat dle zadání soutěže dalšího účastníka. Výhru není možné nárokovat v alternativní podobě a není možné ji vymáhat soudní cestou. 
  3. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Zapojením se do Soutěže Účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů Vyhlašovateli Soutěže k účelu pořádání a vyhodnocení Soutěže; pro případ, že se Účastník stane výhercem, uděluje souhlas ke zveřejnění jeho jména ve formátu jméno a příjmení.  Souhlas je udělován na dobu, kdy je příspěvek s danou soutěží na facebookovém profilu zveřejněný. 

6.1. Informace o zpracování osobních údajů: 

Správcem osobních údajů Účastníků je Vyhlašovatel Soutěže. 

Jaká mají Účastníci práva? 

Svůj souhlas mohou kdykoliv odvolat na e-mailové adrese martinkova@dragon.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů po dobu před odvoláním souhlasu. V případě neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo při odvolání souhlasu, nebude Vyhlašovatel dále osobní údaje Účastníka zpracovávat. Mají právo na přístup k osobním údajům, které o nich Vyhlašovatel zpracovává. To znamená, že mají zejména právo, aby jim Vyhlašovatel sdělil, jaké údaje o nich zpracovává. Mají právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných údajů. Mají právo na výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro naplnění účelu zpracování, příp. pokud odvolají svůj souhlas a Vyhlašovatel zároveň již nemá jiný důvod pro jejich užití. Mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

  1. Další důležité podmínky Soutěže 

Výzva není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za nic neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytuje Účastník Vyhlašovateli, nikoli Facebooku. 

 

Pravidla byla vyhlášena s platností od 11. 6. 2024