Léto s Votvírákem 2023

 
Staňte se zákazníkem Dragon Internet a.s. a využijte akce Votvírák 2023. Získejte 2 vstupenky STANDARD na největší hudební festival Votvírák 2023!
V období od 1. 5. do 10. 6. 2023 do 23:59 objednejte novou internetovou službu FiberHome nebo Vario.

MÁM ZÁJEM

Pravidla a podmínky akce "Votvírák 2023"

Následující text představuje úplná a závazná pravidla akce „Votvírák 2023“ (dále jen akce“). Tato pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) jsou po celou dobu trvání akce dostupná online na stránce dragon.cz/votvirak-2023

 1. Vyhlašovatel akce

1.1. Vyhlašovatelem a organizátorem akce je společnost Dragon Internet a.s., se sídlem Pod Loretou 883, Kosmonosy, PSČ: 293 06, IČ: 27237800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 9923 B (dále jen Vyhlašovatel).

 2. Předmět akce

2.1. 2 ks vstupenek na největší hudební festival Votvírák 2023 konaný 16 - 18. 6. 2022 v areálu letiště Boží Dar Milovice.

3. Doba trvání akce

3.1. Akce trvá v období od 1. 5. 2023 10. 6. 2023 do 23:59 nebo do vyčerpání množství vstupenek (dále jen „doba trvání akce“)

4. Podmínky účasti

4.1. Akce se může zúčastnit každý občan, který potvrdí objednávku/podepíše smlouvu pro připojení služby FiberHome nebo Vario (dále jen „Zákazník“).

4.2. Podmínkou účasti akce je

  • Objednávka služby internetového připojení
  • Sdělení hesla "Votvírák 2023"
  • Podpis smlouvy na internetové připojení

4.3. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele včetně jejich rodinných příslušníků a členové statutárních orgánů Vyhlašovatele.

5. Odměny a informování o jejich získání a předání

5.1. Odměnou budou 2 ks vstupenek STANDARD na největší hudební festival Votvírák 2023 (dále jen “vstupenky“). 

5.2. Vstupenky budou předány osobně v sídle Vyhlašovatele nebo odeslány na adresu uvedenou zákazníkem.

5.3. Akci není možné kombinovat ani sčítat s jinými akčními nabídkami.

5.4. Vstupenky nelze zpeněžit a nelze je vymáhat soudní cestou. 

5.5. Akce se nevztahuje na jiné služby Dragon Internet a.s..

5.6. Veškeré kroky uzavření smlouvy o připojení k internetu budou vedeny obchodním oddělením společnosti Dragon Internet a.s.

6. Osobní údaje

6.1. Vyhlašovatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR") a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen "zákon o zpracování osobních údajů") správcem osobních údajů.

6.2. Zákazník dobrovolným splněním podmínek akce bere na vědomí, že Vyhlašovatel je ve smyslu GDPR a zákona o zpracování osobních údajů oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to za účelem organizace akce, prověření platné účasti v akci a vyhlášení akce, a to po dobu trvání akce a 6 měsíců po skončení akce. 

6.3. Zákazník zároveň dobrovolným splněním podmínek akce bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou v rozsahu a k účelům uvedeným výše zpracovávány i prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy s Dragon Internet a.s. v souvislostí s organizací akce. Zákazník bere na vědomí, že údaje budou zpracovávány automatizovaně, případně oprávněnými zaměstnanci Dragon Internet a.s., případně osobami výše uvedenými.

6.4. Další informace o právech zákazníka jako subjektu údajů a podrobnostech zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Vyhlašovatele.

7. Společná a závěrečná ustanovení

7.1. Zákazník se zavazuje neporušovat právní řád České republiky, oprávněné zájmy Dragon Internet a.s. a nejednat v souvislosti s touto akcí v rozporu s dobrými mravy.

7.2. Tato akce a právní vztahy vzniklé v souvislosti s akcí se řídí právním řádem České republiky.

Dragon Internet a.s. si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním této akce, a to včetně změny pravidel, přerušení akce, pozastavení akce, předčasného ukončení akce nebo vyloučení jakéhokoliv zákazníka z akce bez nároku na jakoukoliv  kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel akce nebo při pouhém podezření na nedodržení pravidel akce, nezákonné jednání nebo jakékoliv jiné závadné chování ze strany zákazníka nebo třetích osob ovlivňujícího nekalým způsobem výsledky akce. Rozhodnutí podle tohoto článku je Dragon Internet a.s. oprávněna činit kdykoliv v době trvání akce. Dospěje-li Dragon Internet a.s. po skončení akce k závěru, že zákazník získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení zákazníka z akce i po jejím skončení a výhru neudělit.

8. Tato pravidla mohou být změněna nebo upravena pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

V případě jakýchkoliv nejasností se zákazníci mohou obrátit s dotazem na e-mailovou adresu: zakaznici@dragon.cz 

V Kosmonosech dne 30. 4. 2023